PROJEKTI 2012

U 2012 Anima je realizovala sledeće projekte :
1. Konferencija povodom 8.marta– PREUZMI ODGOVORNOST – UKLJUČI SE
2. Kako (da) vaša radna prava rade za vas
3. Podrška organizaciji
4.Obavezni kurs Programa obrazovanja za sticanje znanja i vještina za rodnu demokratiju
5. SIGURNOST I RAZVOJ u sklopu ŽENSKOG SUDA za Makedoniju i Crnu Goru
6. Partnerstvo u projektu - Promocija Evropske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnom nivou
7.Ljetnja Akademija  
1. KONFERENCIJA POVODOM 8.MARTA – PREUZMI ODGOVORNOST – UKLJUČI SE !
Projekat je finansijski podržan od Kvinne till Kvinne
Projekat je trajao od 15. februara do 1. aprila
Aktivnosti koje su sprovedene : 7. do 9.. marta Konferencija u Tivtu na kojoj je učestvovalo 57 žena iz 9 gradova iz Crne Gore . Učesice su bile žene iz marginalizovanih grupa – gubitnic tranzicije, Romkinje, samohrane majke, žene iz Nvo i predsatvnici Odjeljenja za pitanja Rodne Ravnopravnosti.
8.marta – Performans u glavnoj ulici u Tivtu Preuzmi odgovornost – uključi se
Rezultati Konferencije: 1. učesnice su doprinijele organizaciji građanskih prostesta u Podgorici na način što su donirale 500 € organizatorima (MANSu) i aktivno su učestvovale u nizu grašanskih šetnji koje su se desile u Podgorici tokom aprila i maja. 2. Organizovana je Kampanja kroz niz radionica i emitovanje radio jingl-a u nizu gradova ( Pljevlja, Bijelo Polje, Nikšić, Plav, Berane, Herceg Novi, Cetinje, Kotor, Tivat, Ulcinj,Budva)sa porukama protiv siromaštva i pozivom Preuzmi odgovornost – uključi se ! kao i prikupljanje potpisa protiv siromaštva na dopisnicama koje su bile adresirane na predsjednika vlade Mila Đukanović
2. KAKO (da) VAŠA RADNA PRAVA RADE ZA VAS
Projekat je finansijski podržan od FAKTA (Fonda za aktivno građanstvo)
Projekat je trajao od novembra 2011 do oktobra 2012.
Specifični ciljevi projekta :
-          Veća vidljivost ekonomske eksploatacije žena i njihove socijalne nesigurnosti
-          Viši nivo informisanosti žena o: sadržaju njihovih radnih prava, najčešćim problemima sa kojima se mogu susresti u njihovom ostvarivanju kao i načinima za rješavanje ovih problema
-          Jačanje kapaciteta OCD (sindikata i NVO) kroz povezavano djelovanje u cilju podrške ženskim radnim pravima
-          Povećanje motivacije žena da istraju u odbrani svojih radnih prava i njihovo osnaživanje kroz edukaciju i umrežavanje
Ciljna grupa su bile radno sposobne žene sa područja Opštine Kotor, a prvenstveno žene koje pripadaju ranjivim grupama: žene slabe ekonomske moći, samohrane majke, žene u porodicama u kojima ostali članovi porodica ne rade, žene sa bolesnom djecom i sl.
Aktivnosti :
Promotivna kampanja: Izrada i emitovanje promotivnog radio jingl-a,učešće koordinatorke projekta u radio emisiji “Nevolje s rodom i rabotom” , izrada i distribucija promotivnih lifleta
Izrada i distribucija informativne brošure
Organizacija Informativnog punkta – u trajanju od 6 mjeseci
Organizacija tri jednodnevna seminara
Prvi seminar, primjeri pozitivne prakse saradnje ŽNVO i sindikata – Iskustva iz Hrvatske: Predlozi akcija za Crnu Goru.
- Drugi seminar, umrežavanje ŽNVO, sindikata, korisnica info punkta i ostalih društvenih aktera – Izazovi i mogićnosti za zajedničke aktivnosti
- Treći seminarEvaluacija rezultata i predlozi za dalje aktivnosti
Mjesto realizacije projekta je Opština Kotor
3. PODRŠKA ORGANIZACIJI
Donator : Global fund for women
April 2011 do aprila 2012
Podrška se dobija za razvoj sledećih programa i kontinuiranih aktivnosti Anime :
-          Nastavak Programa ženskih studija - jedini, aletrnativni   program obrazovanja za žene u Crnoj Gori koji razvija teorijsku feminističku i kritičku misao, ojačava ženski pokret, obuhvata sve žene iz Crne Gore iz različitih sektora (studentkinje, novinarke, žene iz NVO , žene iz ranjivih grupa... )
-          Uključenje u izgradnju Ženskog suda na prostoru ex Yu na regionalnom nivou sa ciljem da radimo na suočavanju sa prošlošću, tranzicionoj pravdi i razvijamo vlastiti koncept Ženskog suda u zajednici sa partnerskim organizacijama .
-          Ojačavanje saradnje na regionalnom nivou sa ženskim organizacija sa istom misijom u projetima EU i apliciranje sa vlastitim projektima – u narednom periodu nastavit će se povoljni uslovi za grantove EU a sa druge strane za razvijanje demokratskih institucija , povezivanje sa susjedima . Pokusaj da dobijemo grant tokom 2010/11 nije rezultirao uspjehom .
-          Promovisanje Kuću slobodne misli – za razvijanje i podjelu znanja, emocija i iskustva žena iz Crne Gore i regiona na razvoju mira nenasilja i tranzicione pravde
Namjenski za Program ženskih studija – finansiranje stafa i honorara koordinatorke i asistentkinje Zenskih studija na godinu .
Objašnjenje: Program ženskih studija sprovodi se od 2002 kontinuirano. Još uvjek je jedini, alternativni program ženskog obrazovanja i razvoja feminističke teorije i kritičke misli u Crnoj Gori. Značajan dio sredstava za Projekat – Program ženskih studija obezbjeđivale smo od 2002 god. od Kvinne till Kvinne, FOSI-ROM-a i Global Fonda. Program su svih godina, pohađale žena sa cijelog prostora CG. Program je obezbjeđivao plaćene sve troškove (smještaj, put, hranu, predavanja) za polaznice s obzirom na izuzetno tešku ekonomsku situaciju žena, koje nisu u stanju sebi da obezbijede ove troškove. Institucionalni mehanizmu Vlade i Parlamenta Crne Gore nisu zainteresovani da se razvija znanje i praksa feminizma , prvenstveno zbog razvijanja kritičkog stava prema politikama svakodnevnog življenja i rodne ravnopravnosti.
4.OBAVEZNI KURS PROGRAMA OBRAZOVANJA ZA STICANJE ZNANJA I VJEŠTINA ZA RODNU DEMOKRATIJU
Finansijski podržan od HBS / Heinrich-Böll-Stiftung
Trajanje od avgust do decembra 2012
Cilj je bio da polaznice programa steknu osnovna znanja iz feminističke teorije i prakse, razviju svijest o poziciji žena u društvu, postanu senzibilisane na različite oblike rodno zasnovane diskriminacije i nasilja, aktivne u domenima svog djelovanja i lokalnoj sredini.Na ovaj način doprinesimo razvoju rodno ravnopravnog drustva u Crnoj Gori kroz dekonstrukciji patrijarhata i demokratizaciju društva.
Kurs se sastojao se od tri trodnevna modula sadržajm iz feminističke teorije i politika pripadanja uz radionice iz vještina nenasilne komunikacije.
Kurs je pohađalo 20 žena iz Crne Gore koje su bile različitog stepena obrazovanja (srednje 27%, više 10%, visoko 55%, poslijediplomsko 7%) iz Nikšića, Bijelog Polja, Podgorice, Rožaja, Pljvalja , Herceg Novog i Kotora , od kojih je 44% angažovano u NVO. 16. je uspješno završilo.
5. SIGURNOST I RAZVOJ u sklopu ŽENSKOG SUDA za Makedoniju i Crnu Goru
Projekat finansijski podržan od Kvinne till Kvinne
Trajanje : 2012.08.01 - 2013.02.28
- Seminar Rodna perspektiva tranzicione pravde održan u Hotelu SIND , Muo Kotor u vremenu od 9. do 11. novembra Pisutno : 29 ljudi (25 žene i 4 muškarca)
Predavači/ce : Staša Zajović, Lino Veljak, Milan Popović, Esad Kočan, Margita Bećirović, Ervina Dabižinović, Paula Petričević, Ljupka Kovečević
- Dva radno konsultativna sastanka sa potencijalnim svjedokinjama i učesnicama u procesu Ženskog suda- freministički pristup pravdi
- Šest diskusionig   grupa sa ženama koje su gubitnice tranzicione pravde i mogu biti potencijalne svjedokinje u periodu od decembra do kraja januara u Bijelom Polju, Nikšiću, Pljevljima, Cetinju, Kotoru, Ulcinju
- Individualni sastanci sa ekspertkinjama i svjedokinjama
- Štampana publikacija sa svjedočenjima- Glasovi koji nedostaju300 primjeraka
6. PARTNERSTVO u projektu Promocija Evropske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnom nivou
Udruženje Fenomena iz Kraljeva potpisalo je ugovor sa Evropskom komisijom u Briseluza sprovođenje projekta “Promotion of European charter for equality of women and men in local life” koji Fenomena realizuje u partnerstvu sa organizacijama: Centar lokalne demokratije LDA iz Niša, Srbija; ANIMA – Centar za žensko i mirovno obrazovanje iz Kotora, Crna Gora; UdruženjegrađanaAgencijalokalnedemokratijeMostar iz Bosne i Hercegovine; i The Kvinna till Kvinna Foundation iz Štokholma, Švedska.
Opšti cilj projekta je doprineti razvoju politika, mera i budžetiranja za unapređenje rodne ravnopravnosti u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini.
Poseban cilj je stvoriti uslove za razvoj politika, mera i budžetiranja za unapređenje rodne ravnopravnosti izradom Lokalnih akcionih planova za primenu Evropske Povelje o ravnopravnosti, u gradovima i opštinama koji učestvuju u projektu.
Glavni rezultati projekta su:
Ključne aktivnosti u projektu su:
-          Uvodna konferencija Ravnopravnost žena i muškaraca na lokalnom nivou“, na kojoj se predstavljaju predstavnici/e gradova i opština koje učestvuju u projektu i potpisuje Protokol o saradnji; biće održana 28. februara 2012. u Kraljevu.
-          Obuka o strateškom planiranju timova za izradu LAP-a o rodnoj ravnopravnosti (Lokalni Akcioni Plan) gradova Kraljeva, Mostara, Niša (opština Mediana) i opštine Kotor. Predviđeno je da obuka traje dva dana krajem marta 2012. Mesto održavanja je Kotor.
-          Potpisivanje Evropske Povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnom nivou se događa u sva četiri grada koja učestvuju u projektu: Kraljevu, Nišu (opština Mediana), Mostaru i Kotoru. Potpisivanje Povelje je planirano projektom u prvom kvartalu godine.
-          Istraživanje i analize rodno osetljivih podataka relevantnih za izradu LAP-a
-          Sastanci sa predstavnicima/cama lokalnih vlasti povodom sastava tima za izradu LAP-a
-          Izrada LAP-a (od aprila do septembra 2012.)
-          Javna rasprava o LAP-u
-          Završna konferencija na kojoj će akteri/ke iz gradova i opština koji su učestvovali u projektu imati priliku da razmene iskustva o procesu izrade LAP-a, kao i o svim projektnim aktivnostima (oktobar 2012.)
Napomena : Anima je sve uradila u skladu sa projektom i na vrijeme ali nažalost Opština Kotor nije izvršila svoje aktivnosti i povelju i LAP je usvojila Skupština opštine tek krajem 2013.godine.
7.LJETNJA AKADEMIJA       
Anima nastavlja uspješnu saradnju sa Prostranskultur iz Bremena i organizujetreću Ljetnju akademiju u Kući slobodne misli
Svake godine naš program se obogaćuje sadržajem i   ženama koje u njemu učestvuju
Ove godine održavamo tri seminara :
22. do 26 . avgusta - nenasilna komunikacija
29. avgusta do 2.septembra – transfornacija tuge u zajednici
03. do 07. Septembra – Izlazi iz krivice i stida
Da ponovimo- Naša Ljetnja akademija   se zasniva na ideji da se stvori jedno sigurno mjesto, zajednica, gdje ljudi sa različitim interesima i pogledima na život stvaraju nove ideje o tome kako prevazići žalost, osjećanje krivice, strah, bijes i sve nelagodnosti jakih emocija , kako se razvijati i stvarati životnu radost.
Ovo je dio šireg projekta “Prostor za žene – žalost- sjećanje u Evropi “ kojim želimo da se povežemo sa ženama iz različitih kultura  kako bismo se upoznale sa znacajem i potrebom za kolektivnom žalošću i sa prostorima sjećanja i da bi se razvile ideje kako bi se takvi prostori sjećanja ponovo integrisali u drustvo.
Sve učesnice aktivno učestvuju u kreiranju sadržaja i u organizaciji života tih dana .