Projekti Anime tokom 2013.godine:

1. RAZUMJETI SEKSUALNOST – OSLOBODITI DRUŠTVO

3. ŽENE GRADE MIR u sklopu Inicijative Ženski suda– Feministički pristup pravdi

3. SIGURNOST I RAZVOJ , NASTAVAK projekta sa Makedonijom

4. PODRŠKA ORGANIZACIJI

5.LJETNJA AKADEMIJA

6. TRANZIVIONA PRAVDA & FEMINISTIČKA ETIKA BRIGE

6. Saradnja sa CRNVO (Centar za razvoj nevladinih organizacija ) u projektu UČINIMO PREGOVARAČKI PROCES JAVNIM

 

 

1. RAZUMJETI SEKSUALNOST OSLOBODITI DRUŠTVO

Podržan finansijski od Ambasade USA

Vrijeme : septembar 2012 do septembar 2013

Specifični ciljevi:

1. Unaprijediti znanje o ženskim pravima sa akcentom na seksualnim i reproduktivnim pravima i seksualnom i rodno zasnovanom nasilju kod mladih žena.

2. Smanjiti stereotipe i predrasude vezano za rod i sekusalnost                                                      

3. Istražiti stavove i upoznatost mladih (studenata/kinja) sa pitanjima seksualnosti, seksualnim i reproduktivnim pravima

4. Učiniti vidljivim značaj ove problematike u crnogorskoj javnosti.

5. Napraviti bazu za buduće razvijanje sličnih programa sa ciljem humanizacije rodnih i seksualnih odnosa npr .direktne pomoći osobama koje trpe ovaj vid nasilja kroz on-line konsultacije sa psihološkinjama stručnjakinjama iz ove oblasti; sprovođenje obimnijih istraživanja i analiza; organizovanje seminara za različite ciljne grupe (prosvjetne i zdravstvene radnike/ce) kao i pokretanje kampanje da seksualno obrazovanje bude obavezan predmet u srednjoj školi ...

Aktivnosti :

- Edukativni seminar u trajanju 3 dana u hotelu Montekristo u Kotoru – prisustvovalo 20 studentkinja - sa ciljem da učesnike/ce upoznamo sa:1. osnovnim znanjima o feminističkom pogledu na društvo, kulturu, patrijarhat, medije i seksualnost,2.osnovnim znanjima o ženskim pravima, kao i reproduktivnim i seksualnim pravima ,3. osnovnim znanjima o teorijama seksualnosti, seksualnom razvoju, identitetu , orjentaciji

- Šest radno konsultativnih sastanaka sa učesnicama seminara koje su bili tematski definisani i na kojima se diskutovalo o dilemama , teškoćama u istraživanju i u procesu. Prisustvovalo prosječno 12 studentkinja

- Istraživanje -o znanju, stavovima i iskustvu mladih u okviru studentske populacije po pitanjima seksualnosti, seksualnih i reproduktivnih prava osmišljeno je kao vid participativnog, neeksperimantalnog istraživanja (oko 400 studenata i studentkinja)

- Analiza istraživanja i štampanje publikacije ( pogledati u Publikacijama ) u tiražu od 200 komada

- On – line kampanja od 20. januara do 20. maja 2013.godine putem otvorene fejsbuk stranice «Savremeno društvo» i nosi naziv projekta « Razumjeti seksualnost- osloboditi društvo» . Koordinirale su : Bojana Danilović i Dubravka Milivojević a sve ostale učestvuju u kreiranju sadržaja.Analiza pokazuje da uprkos toga što je veliki broj ljudi posjetio stranicu izuzetno mali broj je komentarisao ili se uključio u diskusiju.

- Konferencija u PR Centru u Podgorici o rezultatima istraživanja i definisanje budućih aktivnosti- 27 osoba prisutno

Dodatne aktivnosti (realokacija ) Priprema inicijative o uvođenju seksualnog obrazovanja u školama

- Četiri radno konsultativna sastanka sa ciljem definisanja Inicijative za pokretanje uvođenja obaveznog seksualnog obrazovanja

26 i 27 jul – Seminar o pisanju predloga o seksualnom obrazovanju u školama – Predavačica : Nataša Bijelić,CESI, Zagreb

- Ćetiri tribine o rezultatima istraživanja –(12.septembar u Palati bizanti u Kotoru Kotoru i Studentskom domu ;18. septembar u Studentskom domu u Nikšiću- 40, 25 septembra u Studentskom domu u Podgorici ,14.oktobar – Kotor ) ukupno prisustvovalo preko 90 studenata/kinjy

- 25. septembra Konferencija za štampu uPR Centar Podgorica – Inicijativa prdata Inicijativa predata :Slavoljubu Stijepoviću, Ministarstvu prosvete; dr Suadu Numanoviću, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava;Odeljenju za rodnu ravnopravnost; Nadi Drobnjak, Odbor za rodnu ravnopravnost; Milu Đukanoviću, Savjet za zaštitu od diskriminacije

27.decembar – Predstavljanje Inicijative za uvođenje seksualnog obrazovanja na sastanku Odbora za rodnu ravnopravnost i Odbora za nauku, kulturu i sport . Šrisustvovale i predstavnice Ministarstva prosvete i Ministarstva za ljudska i manjinska prava

2. ŽENE GRADE MIR u sklopu inicijative ŽENSKI SUD – FEMINISTIČKI PRISTUP PRAVDI u CRNOJ GORI

Finansijski podržan od Kvinne till Kvinne

Vrijeme : 25 februar – 25 maj

Cilj projekta je:

  • Afirmisati 8.mart kao politički praznik kroz vrijednosti kojima težimo, kroz ZANOSS (Znanje, Akcija, Nenasilje, Odgovornost, Solidarnost, Sigurnost)
    • Stvarati znanje kroz teme : feministička etika brige i ekonomija brige- feministički pristup
    • Ukazati na značaj organizovanja Ženskog suda- feministički pristup pravdi na prostoru ex Yu za žene Crne Gore
    • Povećati vidljivost ženskog djelovanja kroz okupljanje različitih žena iz različitih sredina i iskazane zahtjeve na performansu
    • Osnažiti ženski pokret za zastupanje vlastitih interesa i interesa zajednice

Aktivnosti :

-U sklopu navedenog projekta organizovale smo 26 i 27. januara u hotelu «Montecristo» Kurs SOFI ŠOL-MI NEĆEMO ĆUTATI . Voditeljka je profesorica dr Janja Nouman Beč, međunarodna antiratna i antigenocidna istražiteljka i spisateljica . Sve učesnice su dobile čitanku « Škola Sofi Šol / Sophie Scholl» . Prisustvovalo je 26 žena.

- Konferencija ZANOSS ( znanje, akcija, nenasilje, odgovornost, solidarnost, sigurnost) – MOJ IZBOR JE PROMJENA, 7. i 8. marta u hotelu Montecristo odr\ana je V konferencija marginalizovanih žena povodom 8. marta.

Prisustvovalo 27 žena.

8. marta –Performans Moj izbor je promjena - na Trgu od oružja u Kotoru

- 24. i 25. april, seminar za potencijalne svjedokinje na Ženskom sudu Od materinska politike mira do feminističko- antimilitarističkog otpora u hotelu «Montecristo»Voditeljica Staša Zajović, ŽUC Beograd Prisustvovalo 24 žena

- Dva sastanka sa potencijalnim svjedokinjama u Kući slobodne misli u Kotoru.

- Individualni sastanci sa potencijalnim svjedokinjama i ekspertkinjama

-          Film o gubitnicama tranzicione pravde

3. SIGURNOST I RAZVOJ nastavak projekta sa Makedonijom ŽENSKI SUD – FEMINISTIČKI PRISTUP PRAVDI

Finansijski podržan od Kvinne till Kvinne

Period od jula dodecembra 2013 godine

Cilj : povećace informisanost civilnog drustva i medija, produbiti znanje žena koje su u procesu, osnažiti i povezati žene kao i motivisati ih da se aktivno uključe u aktivnosti. Vjerujemo da će se smanjiti tenzije i strah vezano za temu etiničkog nasilja kroz osvješćivanje o važnosti ove teme i manipulaciji njome.

Aktivnosti :

- Radni konsultativni sastanak u Animi - cilj je upoznavanje naših saradnica sa planiranim aktivnostima

- Šest F fokus /diskusione grupe – cilj je   prikupljanje “radnih biografija” žena koje su izgubile posao i motivisanje da budu potencijalne svjedokinje na Ženskom sudu, kao i da im pružamo psihosocijalnu podršku.Održane u : Podgorici, Herceg Novom, Ulcinju, Nikšiću,Cetinju i Baru.

- Jedan dvodnevni edukativni sastanak sa potencijalnim svjedokinjama i saradnicama na Ženskom sudu Žensko tijelo nije bojno poljePredavačica Staša Zajović, ŽUC Beograd . Održan u Kući slobodne misli sa 20 prisutnih.

- Tribine ” Rod i nacija” – cilj je da osnažimo žene da govore o etničkom nasilju , ostvarimo veći stepen povjerenja i smanjimo tenzije i strah zbog manipulacije aktuelne vlasti ovom temom.Tribine održane u :Pljevljima, Bijelom Polju, Podgorici, Nikšiću i Baru.

- Evaluacioni sastanak - cilj je procjena realizovanih aktivnosti u CG i regionu i planiranje budućih aktivnosti na realizaciji ženskog suda. Učesnice pozitivno ocijenile sve aktivnosti koje su do sada rađene na Ženskom sudu – feministički pristup pravdi i motivisane da nastavimo aktivnosti do konačne realizacije.

 

4. PODRŠKA ORGANIZACIJI

Donator : Global fund for women

Jun 2013 do jun 2014

Podrška se dobija za razvoj sledećih programa i kontinuiranih aktivnosti Anime :

-          Nastavak Programa ženskih studija - jedini, aletrnativni   program obrazovanja za žene u Crnoj Gori koji razvija teorijsku feminističku i kritičku misao, ojačava ženski pokret, obuhvata sve žene iz Crne Gore iz različitih sektora (studentkinje, novinarke, žene iz NVO , žene iz ranjivih grupa... )

-          Uključenje u izgradnju Ženskog suda na prostoru ex Yu na regionalnom nivou sa ciljem da radimo na suočavanju sa prošlošću, tranzicionoj pravdi i razvijamo vlastiti koncept Ženskog suda u zajednici sa partnerskim organizacijama .

-          Ojačavanje saradnje na regionalnom nivou sa ženskim organizacija sa istom misijom u projetima EU i apliciranje sa vlastitim projektima – u narednom periodu nastavit će se povoljni uslovi za grantove EU a sa druge strane za razvijanje demokratskih institucija , povezivanje sa susjedima . Pokusaj da dobijemo grant tokom 2010/11 nije rezultirao uspjehom .

-          Promovisanje Kuću slobodne misli – za razvijanje i podjelu znanja, emocija i iskustva žena iz Crne Gore i regiona na razvoju mira nenasilja i tranzicione pravde

Namjenski za Program ženskih studija – finansiranje stafa i honorara koordinatorke i asistentkinje Zenskih studija na godinu .

5.LJETNJA AKADEMIJA

Anima nastavlja da realizuje četvrtu Ljetnju akademiju u Kući slobodne misli kako bi održale kontinuitet ovih aktivnosti : Ove godine naše prijateljice, saradnice i inicijatorke izProstranskultur iz Bremenanisu bile u mogučnosti da obezbijede učešće. Organizovale smo dva seminara

Prvi, 14. do 19. avgust Prostor za žene – prostor za osjećanja na kojemu su učesvovale žene iz ženskih organizacija iz Srbije i Crne Gore

Drugi, 22 do 25. avgusta Strategija Anime za budućnost učesnice su bile članice Anime .

6. TRANZIVIONA PRAVDA & FEMINISTIČKA ETIKA BRIGE

Finansijski podržan od Mediterranean Women’s Fund

Trajanje jun 2013 do jun 2014

Cilj :This project aims to increase the active role of women in transitional justice and peace building processes, bolster women's visibility in social and political decision making, and amplify women's impact on post-conflict politics and civil society systems throughout the region, through a broader, regional initiative The Women's Court for the Former Yugoslavia, led by Women in Black –Serbia.

Aktivnosti planirane :

-          Poyorišna predstava DAH teatra – PRELAZEĆI GRANICE

-          Obilazak mjesta zločina (Logor Morinj- Kotor, Deportacija muslimana – Herceg Novi, Bukovica- Pljevlja, Kaludjerski laz- Bijelo Polje, Muirno - Andrijevica)

16.do 19. oktobra - obilazak mjesta zločina radi identifikovanja puta za grupu

6. Saradnja sa CRNVO (Centar za razvoj nevladinih organizacija ) UČINIMO PREGOVARAČKI PROCES JAVNIM

Cilj – učešće u izvještavanju za poglavlja 23 i 24 za rodnu ravnopravnost i prava žena

Vrijeme od januara 2013 do juna 2014.

Angažovana Tatjana Crepulja kao predstavnica Anime.