grey background two spotlights over words razgovarajmo o

NVO ANIMA - Centar za žensko i mirovno obrazovanje iz Kotora, poziva Vas na konferenciju za medije dana 6. 2. 2023. godine u 11 sati u prostorijama Centra za građansko obrazovanje Podgorica (CGO) koja ima za cilj da javnost informiše o projektu „Razgovarajmo o...“.

Projektom je planirana organizacija 16 javnih tribina (Foruma) u Tivtu, Bijelom Polju, Baru i Nikšiću na kojima će biti otvorene diskusije na različite teme od lokalnog značaja sa fokusom na izgradnji veza između različitih inicijativa na lokalnom nivou, na zagovaranju rodne ravnopravnosti i na davanju prostora glasu građana i građanki kojim bi se uvažio njihov specifični društveni kontekst i politika svakodnevnice. Forume će voditi građanski/e aktivisti/kinje prepoznati/e u ovim lokalnim sredinama a prvi Forum će biti organizovan u Tivtu u februaru ove godine.

Uporedo sa organizacijom Foruma, projekat će pratiti i aktivnosti istraživanja na temu „Stanje ženskih ljudskih prava - kako to vide žene i muškarci“, čiji rezultati će biti upoređeni sa rezultatima istraživanja sprovedenog prije 17 godina na istu temu.

Učešće na konferenciji će uzeti organizacioni tim koji će realizovati Forume koji, radi posebnog karaktera projekta, ovom prilikom poziva sve zainteresovane da konferenciji doprinesu svojim komentarima i idejama.

Projekat Razgovarajmo o... podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.