performans1
senka i vanja

U sklopu  projekta Pamtiš Pitaš Uznemiravaš  a povodom 17 oktobra,  Dana protiv siromaštva Anima je organizovala preformans NE SIROMAŠTVU-POBUNI SE, na Trgu Republike u Podgorici u 12 sati i tribinu Rodni aspekt ekonomskog nasilja  u multimedijalnoj sali KIC-Budo Tomović u 18 sati.  Na tribini su govorile:  Senka Rastoder, predsjednica sindikalne  organizacije u Savezu Sindikata i  Vanja Ćalović, koordinatorka MANS-a.

Osnovni zahtjevi su da se ispoštuju ciljevi Pekinške deklaracije:

 

 

·         Razmotriti, usvojiti i održavati makroekonomsku politiku i razvojne strategije koje će se obratiti potrebama i naporima žena koje žive u siromštvu

 

·         Revidirati zakone i administrativnu praksutako da sejednaka prava i pristup ekonomskim resursima

 

·         Obezbijediti ženama pristup štednim i kreditnim mehanizmima i institucijama

 

·         Razraditi metodologije u kojima se vodi računa o polu i sprovesti istraživanja u cilju rješavanja problema feminizacije siromaštva

 

·         Unaprijediti ekonomska prava i nezavisnost žena, uključujući pristup zaposlenju,odgovarajuće radne uslove i upravljanje nad ekonomskim resursima

 

·         Omogućiti lakši pristup ženama resursima,zapošljavanju i trgovini

 

·         Obezbijediti poslovne uslugeobuku i pristup tržištima, informacijama i tehnologiji

 

·         Jačati ekonomsku sposobnost žena i ženske komercijalne mreže

 

·         Eliminisati profesionalnu segregaciju i sve oblike diskriminacije pri zapošljavanju

 

·         Promovisati usklađivanje radnih i porodičnih obaveza žena i muškaraca

 

 

 

" Ovaj projekat finansira EU posredstvom Centra za građansko obrazovanje (CGO) i Građanskih inicijativa (GI).  Iznijeti stavovi su mišljenja Anime i ne predstavljaju nužno stavove Evropske unije."